A Thousand Distastes

"Taste is the result of a thousand distastes."

- François Truffaut